ห้องสมุดชีวิตต้นแบบในโรงเรียน

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ห้องสมุดโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างเยาวชน ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นนักคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ เพราะห้องสมุดเป็นสถานที่ที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ สื่อนวัตกรรมที่หลากหลาย มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จัดบริการและกิจกรรมตามหลักวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้นักเนียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนเป็นห้องสมุดที่สมบูรณ์แบบ จึงต้องมีการพัฒนาสู่มิติใหม่ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการ ได้ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ เปี่ยมด้วยคุณภาพ คุณงามความดี ความเก่ง และมีความสุขในอนาคต

วิสัยทัศน์

          ห้องสมุดมุ่งจัดการบริการเพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ด้วยทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย  ทันสมัย  มีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  ควบคู่เทคโนโลยีและส่งเสริมความเป็นไทย  ภายใต้ความเป็นสากลอย่างมีความสุข

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมให้ผู้รับบริการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 2. มุ่งจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สื่อ  เทคโนโลยีที่ทันสมัยหลากหลายและเป็นปัจจุบัน

 3. ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  รักการเรียนรู้  ควบคู่ความเป็นไทย  ภายใต้ความเป็นสากล

 4. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  ที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการสูงขึ้น

 5. จัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  น่าเรียนรู้และเป็นห้องสมุดมีชีวิต

 6. ขยายการบริการสู่ท้องถิ่น ชุมชนใกล้เคียงหรือโรงเรียนเครือข่ายรวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้

เป้าหมาย

          เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดที่ได้มาตรฐานทุกด้าน  มีคุณภาพสูงสุดในการบริการแก่ผู้เรียน  ครู  บุคลากร  ชุมชน  เพื่อส่งเสริมให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ก้าวสู่สังคม  อุดมด้วยปัญญาอย่างต่อเนื่องภายใต้ความเป็นไทยและความเป็นสากล

แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา

          การบริหารงานห้องสมุดจะประสบผลสำเร็จได้นั้น  มีผลมาจากการบริหารจัดการของโรงเรียน  เพราะโรงเรียนสามารถวางนโยบายการพัฒนาในทุกด้าน  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีนโยบายในการบริหารจัดการ  การวางแผนในการพัฒนางานห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

เนื่องจากกลุ่มงานห้องสมุด ได้มีการจัดแบ่งโครงสร้างหน่วยงานออกเป็น 3 ส่วนคือส่วนห้องสมุด ส่วนห้องสมุดอินเทอร์เน็ต และส่วนห้องสมุดมีเสียง(มัลติมีเดีย) แต่ละส่วนงานมีลักษณะเป็นงานประจำ ซึ่งต้องกระทำต่อเนื่องตลอดเวลา มีงานที่รับผิดชอบหลายด้าน ทั้งงานด้านเทคนิค บริการและบริหาร