ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่  115ไร่ 90ตารางวา เนื้อที่ดังกล่าวได้รับการบริจาค 
จากประชาชนในท้องถิ่น คือ 

     1. นายปัน            ตั้งจิต                            

     2.นายทองคำ        สุขกาย   

3.นายปัน            สุชัยยา                 

4.นายปัน            ธรรมขันธ์         

ในปี พ.ศ. 2525กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้โรงเรียนปงรัชดาภิเษกเปิดโรงเรียนสาขาขึ้น
เพื่อให้บริการศึกษาแก่เยาวชนตำบล งิม และตำบล ออย   ในวันที่ 9เมษายน  พ.ศ. 2526
กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา โดยใช้ชื่อว่า 
โรงเรียนปงพัฒนา-วิทยาคม เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ต่อมาปีการศึกษา 2536
เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

          สีประจำโรงเรียน          

          สีฟ้า          หมายถึง               ความสว่าง  ความรุ่งเรืองแห่งปัญญา

          สีแดง        หมายถึง               ความกล้าหาญความมั่นคง  ความเข้มแข็ง  

ตราประจำโรงเรียน

    

ตราประจำโรงเรียนประกอบด้วยวงกลม 2วงซ้อนกัน มีกนก 14ตัวล้อมรอบอยู่นอกวงกลม  
มีเครื่องหมายเสมาธรรมจักรอยู่ด้านบนและกระจังตราอ้อยอยู่ด้านล่าง วงในประกอบด้วยเทียน พระธาตุ  
และต้นไม้ระหว่างวงกลมนอกกับวงกลมในมีรูปดอกพิกุล 2 ดอกซึ่งทุกส่วนในตราประจำโรงเรียน
มีความหมายดังนี้

1. เครื่องหมายเสมาธรรมจักร หมายถึง กระทรวงศึกษาธิการ

2. เทียนส่องแสงสว่างหมายถึง คติพจน์ประจำโรงเรียน คือ นตฺถิปญฺญา สมา อาภา หมายถึง
“ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ” เป็นแหล่งสร้างปัญญา หรือความเก่งให้แก่มวลมนุษยชาติ

3. พระธาตุ หมายถึงพระธาตุส้มป่อยที่อยู่ณวัดปัวดอยเป็นศาสนสถานเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ติด
กับโรงเรียนซึ่งชาวบ้านตำบลงิมและตำบลออย ให้ความเคารพนับถือเปรียบเป็นศูนย์รวมแห่งความดี

4. ต้นไม้ หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของที่ตั้งโรงเรียน ซึ่งล้อมรอบด้วยป่าไม้นานาพรรณ
เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขเป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

5. รูปดอกพิกุล2ดอกหมายถึงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนที่สถาปนาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

6. ลายกนกล้อมรอบสองด้าน รวม 14ดอก หมายถึง วันที่สถาปนาโรงเรียน คือวันที่14

7. กระจังตราอ้อย หมายถึง ความเป็นเอกภาพของโรงเรียนและชุมชน          

          คติพจน์ประจำโรงเรียน

          นต.ถิปญ.ญา  สมา อาภา หมายถึง  “ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

          คำขวัญประจำโรงเรียน

          “ วิชาการดี  กีฬาเยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม   สัมพันธ์ชุมชน  ดำรงประชาธิปไตย”

          อักษรย่อของโรงเรียน    

          ป. พ. ค.