นายสายัณห์  ชูประเสริฐ
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นางอ้อยใจ   ทองเอก
ตำแหน่ง::ครูชำนาญการ
นางรุจิรา   กองจันทร์
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการ
นางสายใจ  สมจิต
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางพรทิพย์   กันทวี
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการ
นางสาวจิตรวี   ซื่อสัตย์
ตำแหน่ง :: ครู
นายพชรพล   บุญประเสริฐ
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการ