นางจรรยา   บุญปิง
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นางวิภาวรรณ  สุหิตานุเคราะห์
ตำแหน่ง::ครูชำนาญการพิเศษ
นายวิรัตน์   ดวงแก้ว
ตำแหน่ง :: ครู
นายกิตติกรกวิน   ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง :: ครู
 
 
นายมรุต   ชลฤทธิ์
ตำแหน่ง :: ครู
นางนงนุช  วันทิตย์
ตำแหน่ง :: พนักงานราชการ