นางสาวสุทธิจันทร์ อัมพุประภา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นายอภิญญา  ศุภการกำจร
ตำแหน่ง::ครูชำนาญการ
นางสาวกัลยา สวยงาม
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการ
นายธงชัย  มีหลาย
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการ
   
 
นายพงษ์สิริ  บุญชื่น
ตำแหน่ง :: พนักงานราชการ