นายอภิญญา   ศุภการกำจร
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นางสาวสุทธิจันทร์ อำพุประภา
ตำแหน่ง::ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวิตรี   สมฤทธิ์
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการ
นางปวีกรณ์   สัญใจ
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการ
 
นายธงชัย   มีหลาย
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการ
นางกัลยา   สวยงาม
ตำแหน่ง :: ครู
นางสาวสุรีย์   ไชยชนะ
ตำแหน่ง :: ครู
 
 
 
 นายพงษ์ศิริ   บุญชื่น
ตำแหน่ง :: พนักงานราชการ
Miss Shana Krissettee Patrimonio Candela
ตำแหน่ง :: ครูต่างชาติ