นางสาวสุทธิจันทร์ อัมพุประภา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นายอภิญญา  ศุภการกำจร
ตำแหน่ง::ครูชำนาญการ
นางสาวกัลยา สวยงาม
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการ
นายกรีฑาพล  ไทยสำราญ
ตำแหน่ง :: พนักงานราชการ
   
 
นางสาวชนนิกานต์  แก้วเทพ
ตำแหน่ง :: ครูพิเศษ