นายพงษ์กรานต์   แสงโรจน์
ตำแหน่ง :: ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
นายพิษณุสรณ์   หวานเสียง
ตำแหน่ง::ครูผู้ช่วย
 
นายภานุพงษ์   รวมสุข
ตำแหน่ง :: ครูพิเศษ