นางวิวา   ไชยลังกา
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นางสาวกาญจนา   แสนวงศ์
ตำแหน่ง::ครู
นางสาวอำพา   ไชยภาพ
ตำแหน่ง :: พนักงานราชการ
นางสาวธิดาพร   บัวหลวง
ตำแหน่ง :: ครูพิเศษ
 
 
 
นางสาววราภรณ์  ขัติทะจักร์
ตำแหน่ง :: ครูพิเศษ