นายพนมฉัตร  มณีมัย
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
นายธีรชัย  เสมานุสรณ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
 
นายจรินทร์   คำมาปัน
ตำแหน่ง :: ครูพิเศษ