นายเริ่ม  บุญธรรม
ตำแหน่ง :: ลูกจ้างประจำ
นายบุญเกิด  อุ่นเมือง
ตำแหน่ง :: ลูกจ้างประจำ
 นายเสมา   สิงห์คำ
ตำแหน่ง :: ลูกจ้างประจำ