1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545
พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553
พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

2. พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2)  พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561
ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา

3. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

4. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

5. พระราชบัญญัติลูกเสือ
พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551

6. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

7. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน
พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551

8. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานาะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานาะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547

9. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

10. พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

11. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560