นายพันธ์ศักดิ์ แสนพรมมา
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 

นายอดิศักดิ์   คำปันดี
ตำแหน่ง::ครูชำนาญการพิเศษ
นางนารีนารถ   อภัยลุน
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐปวริสร สิริสินจิรกร
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการพิเศษ

นายกรุง  วงค์ไชย
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการ
นางสาวภัทรจิต   ดิลกเดชาพล
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการ
นางสาวพัชรีภรณ์   ส่องเนตร
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการ
 
นางจริญญพร   จิตตะ
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการ