นางสาวสุภาภรณ์   สวยสม
ตำแหน่ง :: ธุรการโรงเรียน
นางอรรถยา  บัวระภา
ตำแหน่ง :: ธุรการงานพัสดุ
 นางสาวรุงฤทัย  บุญชื่น
ตำแหน่ง :: ธุรการงานกิจการ