นางเทียมจันทร์  คำวัง
ตำแหน่ง :: แม่บ้าน
นางนุภาภรณ์  สมร่าง
ตำแหน่ง :: แม่บ้าน
 นางนวรัตน์  ยาวิละ
ตำแหน่ง :: แม่บ้าน
     
 นางสุจิน  บุญธรรม
ตำแหน่ง :: แม่บ้าน
 นายหลั่น  สะเกตุ
ตำแหน่ง :: คนสวน
 นายอุดร   ใจกว้าง
ตำแหน่ง :: รักษาความปลอดภัย
 
นายนิพนธ์   กันไชย
ตำแหน่ง :: รักษาความปลอดภัย
นายสำราญ  ตีฆายุ
ตำแหน่ง :: คนสวน