โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ยินดีต้อนรับ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พระราชบัญญัติ (พรบ.)

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
– แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
– แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
– แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
– แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
– แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
– แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
– แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
– แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

4. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

5. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

7. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ระเบียบ