โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ยินดีต้อนรับ  

 0104

0302

 

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้จักดูแล และเสียสละเพื่อส่วนรวม