โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ยินดีต้อนรับ  

 0102

0304

0506

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เมื่อวันวันที่ 26 มิถุนายน 66 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติและให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามโครงการเวที คนดี คนเก่ง คนกล้าภาษาไทย โดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การแสดงละครวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และการประกวดการแต่งกายตัวละครวรรณคดีไทย เป็นต้น