โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ยินดีต้อนรับ  

 IMG 2821IMG 2828

IMG 2866IMG 2955

IMG 9571IMG 9525

 

นายธีรชัย  เสมานุสรณ์  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กล่าวเปิดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภายใต้ หัวข้อ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคม  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรม กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ความรู้ ความสนุกสนาน พร้อมทั้งได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล การวาดภาพ และการประกวดการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม