โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ยินดีต้อนรับ  

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เพื่อให้ผู้รับบริการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม


Eit1