โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ยินดีต้อนรับ  

นางนารีนารถ  อภัยลุน
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นายอดิศักดิ์  ปันบูชา
ตำแหน่ง   ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ