โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ยินดีต้อนรับ  

นางสาวกัลยา  สวยงาม
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายผดุง   แก้วประดิษฐ์
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายอภิญญา  ศุภการกำจร
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปาริชาติ  วงศ์ใหญ่
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ -
นายกรีฑาพล  ไทยสำราญ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ  
นายธีรวิทย์  คำยั่งยืน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง