โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ยินดีต้อนรับ  

นายวิรัตน์  ดวงแก้ว
ตำแหน่ง   ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายกิตติกรกวิน  ปินแก้ว
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวธนฆัมภรณ์  คำสัน
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง