โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ยินดีต้อนรับ  

นางสาวมาลิณี  รักดี
ตำแหน่ง   ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายชำนาญ  อิทธิยา
ตำแหน่ง   ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางณิราพร  อิทธิยา
ตำแหน่ง   ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางเจนจิรา  ชูประเสริฐ
ตำแหน่ง   ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางจิราพร  จันต๊ะวัน
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสิทธิชัย   หวลอารมณ์
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวณัฐปวริสร  สิริสินจิรกร
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัทรจิต   ดิลกเดชาพล
ตำแหน่ง   ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายกรุง  วงค์ไชย
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายวันชัย   แก้วเทพ
ตำแหน่ง   ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวสุวัจนี  สมนาม
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง