โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ยินดีต้อนรับ  

นางสาวกาญจนา  แสนวงค์
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางวิวา   ไชยลังกา 
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายชาญวิทย์  บุญอาจ
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ  
นางสาวอำพา   ไชยภาพ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ