โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ยินดีต้อนรับ  

นายเริ่ม  บุญธรรม
ลูกจ้างประจำ
นายเสมา  สิงห์คำ
ลูกจ้างประจำ
นางสุฬารัตน์  ถาพะยอม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวจิรัชยา  กาชัย
(เจ้าหน้าที่พัสดุ)
นางนุภาภรณ์  สมร่าง
ลูกจ้างชั่วคราว  (แม่บ้าน)
นางสาวเสาวภา  สิงห์คำ
ลูกจ้างชั่วคราว  (แม่บ้าน)
นายหลั่น  สะเกตุ
ลูกจ้างชั่วคราว (คนสวน)
นายหนูพาน  แสงผา
ลูกจ้างชั่วคราว (คนสวน)
นายนนท์ปวิช บุญธรรม
ลูกจ้างชั่วคราว ( พนักงานขับรถ)
นายนิพนธ์  กันชัย
ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)
นายพุธ  บุญถึง
ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)