โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ยินดีต้อนรับ  

 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา                      โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

ชื่อสถานศึกษาภาษาอังกฤษ       Pongpattanawittayakhom School

ประเภทสถานศึกษา                โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง

อักษรย่อ                             ป. พ. ค.   (P.P.K.)

สังกัด                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พะเยา

รหัสสถานศึกษา                     56022008

เปิดสอนระดับ                       มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ตั้ง                                 เลขที่ 161 หมู่ 13 ถนนปง-เชียงคำ ต.งิม  อ.ปง จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56140

โทรศัพท์                             0–5444-8356 

โทรสาร                              0–5444-8359

website                            www.pongppk.ac.th

E-mail:                             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เนื้อที่                                115  ไร่  90  ตารงวา  

 

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

      ประวัติโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

          โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  มีเนื้อที่  115ไร่ 90ตารางวา เนื้อที่ดังกล่าวได้รับการบริจาค  จากประชาชนในท้องถิ่น คือ       

               1. นายปัน            ตั้งจิต                              

               2.นายทองคำ        สุขกาย   

               3.นายปัน            สุชัยยา        

               4.นายปัน            ธรรมขันธ์         

          ในปี พ.ศ. 2525กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้โรงเรียนปงรัชดาภิเษกเปิดโรงเรียนสาขาขึ้น  เพื่อให้บริการศึกษาแก่เยาวชนตำบล งิม และตำบล ออย   ในวันที่ 9เมษายน  พ.ศ. 2526กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาโดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนปงพัฒนา-วิทยาคม เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ต่อมาปีการศึกษา 2536เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

  สีประจำโรงเรียน         

               สีฟ้า          หมายถึง          ความสว่าง  ความรุ่งเรืองแห่งปัญญา

               สีแดง        หมายถึง          ความกล้าหาญความมั่นคง  ความเข้มแข็ง  

b r

 

      ตราประจำโรงเรียน

    

ตราประจำโรงเรียนประกอบด้วยวงกลม 2วงซ้อนกัน มีกนก 14ตัวล้อมรอบอยู่นอกวงกลม               มีเครื่องหมายเสมาธรรมจักรอยู่ด้านบนและกระจังตราอ้อยอยู่ด้านล่าง วงในประกอบด้วยเทียน พระธาตุ   และต้นไม้ระหว่างวงกลมนอกกับวงกลมในมีรูปดอกพิกุล 2ดอกซึ่งทุกส่วนในตราประจำโรงเรียน    มีความหมายดังนี้

 

ppk01 1

 

1. เครื่องหมายเสมาธรรมจักร หมายถึง กระทรวงศึกษาธิการ

2. เทียนส่องแสงสว่างหมายถึง คติพจน์ประจำโรงเรียน คือ นตฺถิปญฺญา สมา อาภาหมายถึง           “ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ” เป็นแหล่งสร้างปัญญา หรือความเก่งให้แก่มวลมนุษยชาติ

3. พระธาตุ หมายถึงพระธาตุส้มป่อย ที่อยู่ ณ วัดปัวดอย เป็นศาสนสถานเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ติด           กับโรงเรียนซึ่งชาวบ้านตำบลงิมและตำบลออย ให้ความเคารพนับถือเปรียบเป็นศูนย์รวมแห่งความดี

4. ต้นไม้ หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของที่ตั้งโรงเรียน ซึ่งล้อมรอบด้วยป่าไม้นานาพรรณ             เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขเป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

5. รูปดอกพิกุล 2ดอกหมายถึง เดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งเป็นเดือนที่สถาปนาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

6. ลายกนกล้อมรอบสองด้าน รวม 14ดอก หมายถึง วันที่สถาปนาโรงเรียน คือวันที่14

7. กระจังตราอ้อย หมายถึง ความเป็นเอกภาพของโรงเรียนและชุมชน 

         

     คติพจน์ประจำโรงเรียน

          นต.ถิปญ.ญา  สมา อาภา หมายถึง  “ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

     คำขวัญประจำโรงเรียน

          “ วิชาการดี  กีฬาเยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม   สัมพันธ์ชุมชน  ดำรงประชาธิปไตย”

     อักษรย่อของโรงเรียน         

          ป. พ. ค.

     ปรัชญาของโรงเรียน

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมีความเชื่อว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”

 

เขตพื้นที่บริการ

 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 21 หมู่บ้าน  ได้แก่

เขตพื้นที่บริการตำบลออย

เขตพื้นที่บริการตำบลงิม

เขตพื้นที่บริการตำบลผาช้างน้อย

1. โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

1. โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย

1. โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์)

2. โรงเรียนบ้านดอนเงิน

2. โรงเรียนบ้านปัว

2.โรงเรียนราชานุเคราะห์

3. โรงเรียนบ้านหลวง

3. โรงเรียนบ้านเลี้ยว

3.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ดตี้ดูเมน

4. โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว

4. โรงเรียนบ้านแบ่ง

 

5. โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม

5. โรงเรียนบ้านควร

 

6. โรงเรียนบ้านแม่ทาย

6. โรงเรียนบ้านหนองบัว

 
 

7. โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ

 
 

8. โรงเรียนบ้านแฮะ

 
 

9. โรงเรียนบ้านทุ่งแต

 
 

10. โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน

 
 

11. โรงเรียนบ้านปางผักหม

 
 

12. โรงเรียนวัดปัวดอย