โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ยินดีต้อนรับ  

1. วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา  ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  มีคุณธรรม  นำสู่มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

    1. ส่งเสริม และพัฒนาให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

    2. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ

    3. ส่งเสริม และพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

    4. ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนมีความเป็นเลิศ และเป็นผู้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

    5. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

    6. ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมอันดีงาม บนพื้นฐานความเป็นไทย

    7. ส่งเสริม และสนับสนุนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 

3. เป้าประสงค์

    1. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

    2. ครูมีหลักสูตร และจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

    3. นักเรียน ครู สามารถผลิต และใช้สื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    4. นักเรียนมีความเป็นเลิศตามทักษะในศตวรรษที่ 21

    5. นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมาย และตัวชี้วัด โรงเรียนมาตรฐานสากล

    6. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมอันดีงาม บนพื้นฐานความเป็นไทย

    7. นักเรียนมีจิตสำนึก และเป็นนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรธรรมชาติ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    8. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

 

 

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ

สถิติเว็บไซต์

มี 210 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์